Skip links

Tingimused

Üldised tingimused

Käesolevad tingimused sätestavad õigused, kohustused ja vastutuse Ostja (edaspidi “Ostja”) ja www.inflate24.com (edaspidi “Müüja”) vahel, kui Ostja ostab kaupu www.inflate24.com . Tehing loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja, kes on lisanud kaupu e-poe ostukorvi, esitanud kõik vajalikud andmed ja maksnud (otsustanud maksta) Müüjale määratud summa, saab Müüjalt tellimuse (ostu) kinnituse määratud e-posti aadressi ja/või SMS-i kaudu. Kui Ostja on tellimuse esitanud, loetakse, et ta on käesolevate tingimustega tutvunud ja nendega tingimusteta nõustunud.

Ostja õigused ja kohustused

Vastavalt käesolevatele tingimustele ja Leedu Vabariigi õigusaktidele on Ostjal õigus osta kaupu e-poest. Ostja on kohustatud tellitud kaubad ja teenused vastu võtma. Kui Ostja otsustab, et kaup toimetatakse määratud aadressile, peab Ostja olema määratud ajal sihtkohas kohal ja võtma tellitud kauba vastu. Kui kauba võtab vastu keegi muu kui Ostja, peab Ostja tarneandmete esitamisel täpsustama selle isiku andmed, kes kauba vastu võtab. Kui Ostja konto andmed muutuvad, peab Ostja ajakohastama kogu vajalikku teavet. Ostjal on õigus kaupu tagastada või ümber vahetada vastavalt käesolevatele tingimustele. Juhul kui Ostja üritab häirida e-poe toimimist või stabiilset toimimist, võib Müüja ilma eelneva etteteatamiseta piirata, peatada (lõpetada) Ostja juurdepääsu e-poele.

Müüja õigused ja kohustused

Müüjal on õigus peatada e-poe toimimine ajutiselt või määramata ajaks ilma eelneva etteteatamiseta. Müüja kohustub looma tingimused, et Ostja saaks e-poes pakutavaid teenuseid nõuetekohaselt kasutada. Müüja kohustub korraldama Ostja poolt tellitud kaupade kohaletoimetamise Ostja poolt märgitud aadressile. Oluliste asjaolude korral, kui Müüja ei saa Ostjale tellitud kaupa tarnida, kohustub Müüja pakkuma Ostjale sarnast toodet või muutma tarnekuupäeva ning Ostja keeldumise korral tagastama Ostja tehtud makse 3 tööpäeva jooksul. Müüjal on õigus tühistada Ostja poolt esitatud tellimus 3 tööpäeva möödumisel ilma eelneva etteteatamiseta, kui Ostja ei maksa tellimuse eest ettenähtud aja jooksul või ei esita Müüjale tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks vajalikku lisateavet. Müüjal on õigus tühistada (blokeerida) Ostja konto, kui on esitatud ebatäielikud, valed või eksitavad andmed.

Maksetingimused

Ostja maksab kauba eest ühe tellimuse esitamise ajal valitud meetodi abil. Tellimus täidetakse ja tarneperioodi arvestatakse alles pärast seda, kui Müüja kinnitab ostu Ostja poolt esitatud aadressile saadetud e-kirjaga.

Kaupade tarnimine

Kaupu toimetatakse kullerteenuste kaudu kogu Leetu, Lätti, Eestisse, Poola ja Saksamaale. Kohaletoimetamine võtab kuni 7 päeva. Saadetise kättesaamisel peab ostja teostama saadetise visuaalse kontrolli, kontrollides kauba kogust, kvaliteeti ja valikut. Kui saadetis on kahjustatud, märgib ostja selle teabe tarnedokumentidesse (veokiri). Kui kaup võetakse vastu ja saateleht allkirjastatakse ilma märkusteta, loetakse, et saadetis ei ole kahjustatud ja on nõuetekohaselt üle antud. Tarnehind määratakse kindlaks Ostja poolt esitatud tellimuses ning jaotises “Tarne ja tagastamine”. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, toimetatakse kaubad hoone esimese ukse juurde ilma laadimis-/kandmis-/monteerimisteenuseta. Kui sõidukile juurdepääsu takistavad takistused, tuleb kaup maha laadida lähimas kohas, kuhu sõidukil on võimalik pääseda. Tarnetingimused täpsustatakse tellimuses. Ostja nõustub, et erandlikel asjaoludel võib kauba tarne viibida ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei ole Müüja kontrolli all. Sellisel juhul kohustub Müüja võtma viivitamatult ühendust Ostjaga, et leppida kokku tarnetingimustes. Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest kauba tarnetingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei toimetata ostjale kätte või kui seda ei toimetata ettenähtud tähtaja jooksul ostja süü või müüjast mitteolenevate asjaolude tõttu.

Tagastamine ja ümbervahetamine

Veebipoest ostetud kaupade tagastamine toimub vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksi artiklite 6.22810-6.22811 sätetele. Ostjal on õigus taganeda kauglepingust või väljaspool kaupluse ruume sõlmitud lepingust neljateistkümne päeva jooksul (alates kauba kättesaamisest), ilma et ta esitaks mingit põhjust ja kannaks muid kulusid kui need, mis on sätestatud seadustiku artiklis 6.22811, välja arvatud teatavad seadustiku lõikes 2 sätestatud erandid. Ostja võib kasutada tagastamisõigust tingimusel, et kaup ei ole kasutatud, ei ole kahjustatud ja ei ole kaotanud oma kaubakõlblikku välimust. Kaup tagastatakse täies ulatuses. Ostja vastutab kauba täieliku kokkupaneku ja pakendamise eest. Kui kaubakomplekt ei ole täielik ja nõuetekohaselt pakitud, võib Müüja või tema esindaja keelduda tagastatud kauba vastuvõtmisest. Kauba või selle pakendi välimuse muutmist, mis oli vajalik kauba kontrollimiseks, ei loeta kauba välimuse oluliseks muutmiseks. Ostja tagastab ostjale mittevastavad kaubad, kasutades oma transporti või tasub tagastamiskulud. Kauba tagastamise kulusid ei hüvitata. Kui Ostja soovib, võib tagastatud kauba vahetada teise värvi, mõõtmetega jne sarnase toote vastu. Sellisel juhul kohustub Ostja tasuma kauba tarnimise eest ja tasuma (tagasi) kauba hinnaerinevuse. Kui ostja on otsustanud lepingu lõpetada ja teavitanud sellest müüjat, kaotab ta õiguse kaupa kasutada alates teavitamise kuupäevast. Teate saatmise kuupäev ja kellaaeg määratakse vastavalt ostja poolt teate saatmise ajale. Kui tehakse kindlaks, et kaup on tarbitud (kasutatud) pärast teate saatmise kuupäeva, on müüjal õigus keelduda lepingu lõpetamisest. Kui ostetud kaup ei vasta kvaliteedinõuetele, kohustub Müüja asendama ebapiisava kvaliteediga kauba sobiva kvaliteediga kaubaga, vähendama vastavalt kauba hinda või tagastama kauba ja selle tarnimise eest makstud raha 7 päeva jooksul alates taotluse esitamisest. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis ja pakendis. Ostja peab esitama ka kauba originaalarve ning täidetud ja allkirjastatud tagastusvormi, milles on märgitud tagastamise põhjus.

Lõppsätted

Käesolevate tingimuste rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse kõik vaidlused õigusaktides sätestatud korras. Käesolevate tingimuste muudatused või parandused jõustuvad nende avaldamise kuupäevast, st kuupäevast, mil need on e-poes avaldatud. Kui Ostja jätkab e-poe teenuste kasutamist pärast tingimuste muutmist, loetakse, et ta on nõustunud tingimuste uue versiooniga, nagu neid on muudetud ja täiendatud. Käesolevad tingimused ei piira Ostja õigusi, mis tulenevad Leedu Vabariigi õigusaktidest, sealhulgas õigusi ebapiisava kvaliteediga kaupade või teenuste ostmise korral. (Uuendatud alates 25. jaanuarist 2023)

Kontaktid

Okprinta, MB
Ettevõtte number: 304296884
Käibemaksukood: LT100010298718
Aadress: Jonavos St. 260, LT-44110 Kaunas, Leedu
Pank: Luminor Bank AB
IBAN: LT204010051003697773

info@inflate24.com

This website uses cookies to improve your web experience.