Skip links

Noteikumi un nosacījumi

Vispārīgi nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi nosaka tiesības, pienākumus un atbildību starp Pircēju (turpmāk tekstā – Pircējs) un www.inflate24.com (turpmāk tekstā – Pārdevējs), jo Pircējs iegādājas preces no www.inflate24.com . Darījums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, pievienojis preces interneta veikala iepirkumu grozā, norādījis visus nepieciešamos rekvizītus un samaksājis (izvēlējies samaksāt) Pārdevējam norādīto summu, saņem pasūtījuma (pirkuma) apstiprinājumu no Pārdevēja, izmantojot norādīto e-pasta adresi un/vai SMS. Tiklīdz Pircējs ir veicis pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un bez nosacījumiem tos pieņēmis.

Pircēja tiesības un pienākumi

Saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un Lietuvas Republikas tiesību aktiem Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā. Pircējam ir pienākums pieņemt pasūtītās preces un pakalpojumus. Ja Pircējs izvēlas preces piegādāt uz norādīto adresi, Pircējam norādītajā laikā jāierodas galamērķa vietā un jāpieņem pasūtītās preces. Ja preces jāpieņem citai personai, nevis Pircējam, tad, sniedzot piegādes informāciju, Pircējam jānorāda tās personas dati, kura pieņems preces. Ja Pircēja kontā tiek mainīta informācija, Pircējam ir jāatjaunina visa nepieciešamā informācija. Pircējam ir tiesības atgriezt vai apmainīt Preces saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem . Gadījumā, ja Pircējs mēģina traucēt interneta veikala darbību vai stabilu darbību, Pārdevējs var bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apturēt (pārtraukt) Pircēja piekļuvi interneta veikalam.

Pārdevēja tiesības un pienākumi

Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai nenoteiktu laiku apturēt interneta veikala darbību. Pārdevējs apņemas radīt apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus. Pārdevējs apņemas organizēt Pircēja pasūtīto preču piegādi uz Pircēja norādīto adresi. Svarīgu apstākļu gadījumā, kad Pārdevējs nevar piegādāt Pircējam pasūtītās preces, Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam līdzīgu preci vai mainīt piegādes datumu, un, ja Pircējs atsakās to darīt, 3 darba dienu laikā atmaksāt Pircējam veikto maksājumu. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu pēc 3 darba dienām bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Pircējs noteiktajā termiņā nav samaksājis par pasūtījumu vai nav sniedzis Pārdevējam papildu informāciju, kas nepieciešama pasūtījuma pienācīgai izpildei. Pārdevējam ir tiesības anulēt (bloķēt) Pircēja kontu, ja tiek sniegti nepilnīgi, nepatiesi vai maldinoši dati.

Maksājumu noteikumi un nosacījumi

Pircējs maksā par precēm, izmantojot vienu no veidiem, kas izvēlēts pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Pasūtījums tiek izpildīts un piegādes termiņš tiek aprēķināts tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pirkumu, nosūtot e-pastu uz Pircēja norādīto adresi.

Preču piegāde

Preces tiek piegādātas visā Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, izmantojot kurjerpasta pakalpojumus. Piegāde ilgst līdz 7 dienām. Saņemot sūtījumu, Pircējam jāveic sūtījuma vizuāla pārbaude, pārbaudot preču daudzumu, kvalitāti un sortimentu. Ja sūtījums ir bojāts, Pircējam šī informācija jānorāda piegādes dokumentos (pavadzīmē). Ja Preces tiek pieņemtas un pavadzīme tiek parakstīta bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka sūtījums nav bojāts un ir piegādāts pareizi. Piegādes cena ir norādīta Pircēja iesniegtajā pasūtījumā un sadaļā Piegāde un atgriešana. Ja vien nav panākta cita vienošanās, Preces tiek piegādātas pie pirmajām ēkas durvīm bez iekraušanas/nešanas/uzstādīšanas pakalpojumiem. Ja ir kādi šķēršļi, kas kavē transportlīdzekļa piekļuvi telpām, preces izkrauj tuvākajā vietā, kur ir iespējama transportlīdzekļa piekļuve. Piegādes termiņus norāda pasūtījumā. Pircējs piekrīt, ka ārkārtas apstākļos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju, lai vienotos par piegādes noteikumiem. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas noteiktajā termiņā Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

Atgriešana un apmaiņa

Interneta veikalā iegādāto preču atgriešana notiek saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810.-6.22811. panta noteikumiem. Pircējam ir tiesības atkāpties no distances līguma vai līguma, kas noslēgts ārpus veikala telpām, četrpadsmit dienu laikā (no preču saņemšanas), nenorādot iemeslu un neradot nekādas izmaksas, izņemot Kodeksa 6.22811. pantā paredzētās izmaksas, izņemot dažus izņēmumus, kas noteikti Kodeksa 2. punktā. Pircējs var izmantot preču atgriešanas tiesības ar nosacījumu, ka preces nav lietotas, nav bojātas un nav zaudējušas savu komerciālo izskatu. Preces ir jāatdod atpakaļ pilnā apmērā. Pircējs ir atbildīgs par preču pilnīgu montāžu un iepakošanu. Ja preču komplekts nav pilnīgs un pareizi iepakots, Pārdevējs vai tā pārstāvis var atteikties pieņemt atpakaļ nosūtītās preces. Preču vai to iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai pārbaudītu preces, netiek uzskatītas par būtiskām preču izskata izmaiņām. Pircējam ir pienākums atgriezt preces, kas neapmierina Pircēju, izmantojot savu transportu, vai segt atgriešanas izdevumus. Preču atgriešanas izmaksas netiek atlīdzinātas. Ja Pircējs vēlas, atgrieztās preces var apmainīt pret līdzīgu preci citā krāsā, izmēros utt. Šādā gadījumā Pircējs apņemas samaksāt par preču piegādi un samaksāt (atgūt) preču cenu starpību. Pēc tam, kad Pircējs ir nolēmis izbeigt līgumu un paziņojis par to Pārdevējam, viņš zaudē tiesības izmantot preces no paziņojuma datuma. Paziņojuma nosūtīšanas datumu un laiku nosaka atbilstoši tam, kad Pircējs ir nosūtījis paziņojumu. Ja tiek konstatēts, ka preces ir patērētas (izmantotas) pēc paziņojuma nosūtīšanas datuma, Pārdevējs ir tiesīgs atteikties izbeigt līgumu. Ja iegādātās preces neatbilst kvalitātes prasībām, Pārdevējs apņemas aizstāt neatbilstošas kvalitātes preces ar atbilstošas kvalitātes precēm, attiecīgi samazināt preču cenu vai atmaksāt par precēm un to piegādi samaksāto naudu 7 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Preces ir jāatgriež oriģinālajā preču un sūtījuma iepakojumā. Pircējam jāiesniedz arī preču rēķina oriģināls un aizpildīta un parakstīta atgriešanas veidlapa, kurā norādīts atgriešanas iemesls.

Nobeiguma noteikumi

Visas domstarpības, kas rodas saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu īstenošanu, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, visus strīdus izšķir saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām procedūrām. Šo Noteikumu un nosacījumu grozījumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t. i., no dienas, kad tie tiek publicēti tiešsaistes veikalā. Ja Pircējs turpina izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus pēc Noteikumu un nosacījumu grozīšanas, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir piekritis Noteikumu un nosacījumu jaunajai versijai ar grozījumiem un papildinājumiem. Šie Noteikumi un nosacījumi neierobežo Pircēja tiesības saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, tostarp tiesības neatbilstošas kvalitātes preču vai pakalpojumu iegādes gadījumā. (Atjaunināts 2023. gada 25. janvārī)

Kontakti

Okprinta, MB
Uzņēmuma numurs: 304296884
PVN kods: LT100010298718
Adrese: 260, LT-44110 Kauņa, Lietuva
Banka: Luminor Bank AB
IBAN: LT204010051003697773

info@inflate24.com

This website uses cookies to improve your web experience.