Skip links

Zasady i warunki

Warunki ogólne

Niniejsze warunki określają prawa, obowiązki i zobowiązania między Kupującym (zwanym dalej Kupującym) a www.inflate24.com (zwanym dalej Sprzedającym) w związku z zakupem towarów przez Kupującego od www.inflate24.com . Transakcję uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący, po dodaniu produktów do koszyka w sklepie internetowym, podaniu wszystkich niezbędnych danych i zapłaceniu (zdecydowaniu się na zapłacenie) Sprzedawcy określonej kwoty, otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie zamówienia (zakupu) za pośrednictwem podanego adresu e-mail i/lub wiadomości SMS. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego uznaje się, że zapoznał się on z niniejszym Regulaminem i bezwarunkowo go zaakceptował.

Prawa i obowiązki kupującego

Zgodnie z niniejszym Regulaminem i ustawodawstwem Republiki Litewskiej, Kupujący ma prawo do zakupu towarów w sklepie internetowym. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia zamówionych towarów i usług. Jeśli Kupujący wybierze dostawę towarów pod wskazany adres, musi być obecny w miejscu przeznaczenia w określonym czasie i odebrać zamówione towary. Jeśli towary mają zostać odebrane przez osobę inną niż Kupujący, przy podawaniu szczegółów dostawy Kupujący musi podać dane osoby, która odbierze towary. W przypadku jakichkolwiek zmian danych na koncie Kupującego, Kupujący musi zaktualizować wszystkie niezbędne informacje. Kupujący ma prawo do zwrotu lub wymiany Towarów zgodnie z niniejszym Regulaminem. W przypadku jakichkolwiek prób ze strony Kupującego zakłócenia działania lub stabilnego funkcjonowania sklepu internetowego, Sprzedawca może, bez uprzedniego powiadomienia, ograniczyć, zawiesić (zakończyć) dostęp Kupującego do sklepu internetowego.

Prawa i obowiązki Sprzedającego

Sprzedawca ma prawo zawiesić działanie sklepu internetowego na czas określony lub nieokreślony bez uprzedniego powiadomienia. Sprzedawca zobowiązuje się do stworzenia Kupującemu warunków do prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy. Sprzedający zobowiązuje się do zorganizowania dostawy towarów zamówionych przez Kupującego na adres wskazany przez Kupującego. W przypadku zaistnienia ważnych okoliczności, w których Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć Kupującemu zamówionego towaru, Sprzedający zobowiązuje się do zaoferowania Kupującemu podobnego produktu lub zmiany terminu dostawy, a w przypadku odmowy Kupującego, do zwrotu dokonanej przez Kupującego płatności w terminie 3 dni roboczych. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia złożonego przez Kupującego po upływie 3 dni roboczych bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli Kupujący nie zapłaci za zamówienie w określonym terminie lub nie dostarczy Sprzedającemu dodatkowych informacji wymaganych do prawidłowej realizacji zamówienia. Sprzedający ma prawo do usunięcia (zablokowania) konta Kupującego w przypadku podania niepełnych, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych.

Warunki płatności

Kupujący zapłaci za towar jedną z metod wybranych w momencie składania zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane, a termin dostawy będzie liczony dopiero po potwierdzeniu zakupu przez Sprzedającego za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Kupującego.

Dostawa towarów

Towary są dostarczane na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Niemiec za pośrednictwem firm kurierskich. Wysyłka trwa do 7 dni. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący musi przeprowadzić oględziny przesyłki poprzez sprawdzenie ilości, jakości i asortymentu towarów. Jeśli przesyłka jest uszkodzona, Kupujący powinien odnotować tę informację w dokumentacji dostawy (liście przewozowym). Jeśli Towary zostaną przyjęte, a dowód dostawy zostanie podpisany bez żadnych uwag, uznaje się, że przesyłka nie została uszkodzona i została prawidłowo dostarczona. Cena dostawy zostanie określona w zamówieniu złożonym przez Kupującego oraz w sekcji Dostawa i zwroty. O ile nie uzgodniono inaczej, Towary zostaną dostarczone do pierwszych drzwi budynku bez usług załadunku/przenoszenia/instalacji. W przypadku jakichkolwiek przeszkód utrudniających dostęp pojazdu do lokalu, towary należy rozładować w najbliższym punkcie, do którego możliwy jest dostęp pojazdu. Warunki dostawy zostaną określone w zamówieniu. Kupujący zgadza się, że w wyjątkowych okolicznościach dostawa towarów może zostać opóźniona z powodu nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego skontaktowania się z Kupującym w celu uzgodnienia warunków dostawy. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie warunków dostawy towarów, jeżeli towary nie zostaną dostarczone Kupującemu lub nie zostaną dostarczone w określonych terminach z winy Kupującego lub z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego.

Zwroty i wymiany

Zwroty towarów zakupionych w sklepie internetowym są dokonywane zgodnie z postanowieniami artykułów od 6.22810 do 6.22811 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem Sklepu w terminie czternastu dni (od otrzymania towaru), bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane w art. 6.22811 Kodeksu, z wyjątkiem niektórych wyjątków określonych w ust. 2 Kodeksu. Kupujący może skorzystać z prawa do zwrotu pod warunkiem, że towar nie był używany, nie jest uszkodzony i nie utracił wyglądu nadającego się do sprzedaży. Towary zostaną zwrócone w całości. Kupujący jest odpowiedzialny za kompletny montaż i opakowanie towarów. Jeżeli zestaw towarów nie jest kompletny i prawidłowo zapakowany, Sprzedający lub jego przedstawiciel może odmówić przyjęcia zwracanych towarów. Zmiany w wyglądzie towarów lub ich opakowania, które były niezbędne do sprawdzenia towarów, nie są uważane za istotną zmianę w wyglądzie towarów. Kupujący zwróci towary, które nie są dla niego satysfakcjonujące, korzystając z własnego transportu lub pokryje koszty zwrotu. Koszt zwrotu towarów nie podlega zwrotowi. Jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, zwracany towar może zostać wymieniony na podobny produkt o innym kolorze, wymiarach itp. W takim przypadku Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostawę towarów i zapłacić (odzyskać) różnicę w cenie między towarami. Po podjęciu decyzji o rozwiązaniu umowy i powiadomieniu Sprzedającego, Kupujący traci prawo do korzystania z towarów od daty powiadomienia. Data i godzina wysłania zawiadomienia zostanie ustalona zgodnie z czasem wysłania zawiadomienia przez Kupującego. W przypadku stwierdzenia, że towar został zużyty (wykorzystany) po dacie wysłania zawiadomienia, Sprzedający jest uprawniony do odmowy rozwiązania umowy. Jeżeli zakupiony towar nie spełnia wymogów jakościowych, Sprzedający zobowiązuje się do wymiany towaru o nieodpowiedniej jakości na towar o odpowiedniej jakości, odpowiedniego obniżenia ceny towaru lub zwrotu pieniędzy zapłaconych za towar i jego dostawę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania. Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu towaru i paczki. Kupujący musi również dostarczyć oryginał faktury za towary oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu z podaniem przyczyny zwrotu.

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszych Warunków będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z procedurami określonymi w przepisach prawa. Poprawki lub zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania, tj. z dniem ich zamieszczenia w sklepie internetowym. W przypadku dalszego korzystania przez Kupującego z usług świadczonych przez sklep internetowy po zmianie Regulaminu, uznaje się, że Kupujący zaakceptował Regulamin w nowym brzmieniu. Niniejsze Warunki nie ograniczają praw Kupującego wynikających z ustawodawstwa Republiki Litewskiej, w tym praw w przypadku zakupu towarów lub usług o nieodpowiedniej jakości. (Aktualizacja na dzień 25 stycznia 2023 r.)

Kontakty

Okprinta, MB
Numer przedsiębiorstwa: 304296884
Kod VAT: LT100010298718
Adres: Jonavos St. 260, LT-44110 Kaunas, Litwa
Bank: Luminor Bank AB
IBAN: LT204010051003697773

info@inflate24.com

This website uses cookies to improve your web experience.